Łowiec Polski – Nr 9 z 2002 r.

bez tytułu2Historia KŁ „leśnik” w Lidzbarku Warmińskim

 

W okolicy Lidzbarka Warmińskiego ma swoje obwody Koło Łowieckie „Leśnik”. Koło zostało założone 11 maja 1965 r. przez ośmiu pracowników lasów. Do dziś z założycieli żyje i nadal poluje tylko Jó­zef Tawkin. Pozostali założyciele oraz kil­ku młodszych myśliwych odeszło do Kra­iny Wiecznych Łowów.

Na początku koło otrzymało w dzier­żawę tylko jeden obwód o pow. 6,3 tyś. ha. W 1985 r. po wielkich staraniach wydzier­żawiono drugi obwód o pow. 6,7 tyś. ha. Początki dla koła były bardzo trudne. Ło­wiska zaniedbane, bez urządzeń hodow­lanych i łowieckich. Działalność rozpoczy­nano więc od zera. Brak było środków fi­nansowych, były kłopoty ze zdobyciem karmy, a kłusownicy nie próżnowali.

Prace zaczęto od budowy paśników i uprawy poletek zaporowych, aby zwie­rzynę utrzymać w lesie i ograniczyć do minimum szkody łowieckie. Na poletkach uprawiano rzepak, topinambur, owies oraz mieszanki zbożowe. Koszono tylko owies i w okresie zimowym snopki wywożono do paśników. Wszystkie uprawy prowa­dzone byty przy użyciu koni i sprzętu kon­nego. Dziś robią to ciągniki i maszyny rol­nicze.

Liczba poletek łowieckich z każdym ro­kiem wzrastała. Obecnie uprawianych jest 14 poletek, przede wszystkim z topinamburem, o łącznej powierzchni 5,3 ha. Ob­wody łowieckie są nie najlepszej katego­rii – jeden jest słaby, a drugi bardzo słaby. Powierzchnia lasów stanowi 17%. Prace gospodarcze rozwiązano w ten sposób, że do każdego kompleksu leśnego przy­dzielono od 4 do 6 myśliwych. Wybrano gospodarzy łowisk, którzy są odpowie­dzialni za zagospodarowanie poletek, budowę urządzeń hodowlanych i łowiec­kich, dokarmianie zwierzyny, ochronę pło­dów rolnych, walkę z kłusownictwem, współpracę z użytkownikami gruntów itp.

W każdym kompleksie leśnym jest od 3 do 6 paśników dla zwierzyny, gdzie w okresie zimowym dowożona jest karma. Koło zakupuje karmę za środki uzyskane ze sprzedaży dziczyzny do punktów sku­pu. Duża grupa myśliwych we własnym zakresie gromadzi np. żołędzie, małe ziemniaki, obierki z ziemniaków, suchy chleb itp. i przy każdym wyjeździe do ło­wiska wywozi do paśników.

W pierwszym roku działalności koło pozyskało zaledwie kilka saren i kilkana­ście zajęcy. W ubiegłym sezonie zaś strze­liliśmy 8 jeleni, 101 dzików, 52 sarny, 16 li­sów, 4 kuny, 12 zajęcy i 30 kaczek. Odno­towujemy ostatnio wyraźny spadek popu­lacji zwierzyny; saren o około 60%, zaję­cy – 80%, kuropatw – 95%, kaczek -70%, piżmaków o około 95%. Pojawiły się nor­ka amerykańska oraz bóbr. Koło wystąpi­ło o introdukcję daniela. Przyczyny spad­ku stanu zwierzyny to: zakaz odstrzału bezpańskich psów i kotów, drapieżników skrzydlatych, małe zainteresowanie od­strzałem lisa oraz kłusownictwo spowo­dowane bezrobociem, szczególnie w miej­scowościach po byłych PGR-ach.

Koło kultywuje tradycje i zwyczaje ło­wieckie, obchodzi kolejne rocznice swo­jego powstania. Organizuje uroczyste polowania hubertowskie i wigilijne. Sezon polowań zbiorowych rozpoczyna się od uroczystej mszy hubertowskiej w koście­le Podwyższenia Krzyża, organizowanej dla kół rejonu lidzbarskiego. Msza odpra­wiana jest przez księdza Jerzego Rożentalskiego, kapelana myśliwych.

W bieżącym sezonie członkowie ufun­dowali sztandar, który zostanie poświęco­ny w dniu św. Huberta, patrona myśliwych i przekazany zarządowi koła. Symbolem istnienia dla naszych następców jest głaz kamienny z wmurowaną tablicą i napisem:

Koło Łowieckie „Leśnik”, Lidzbark War­miński – rok zał. 1965 r. Głaz znajduje się w kompleksie leśnym „Jagoty” przy dom­ku myśliwskim. Wśród kolegów panuje miła i sympatyczna atmosfera. Wszystko to razem decyduje o romantyce łowów i należytym kształtowaniu etyki myśliw­skiej.

W kole jest 42 myśliwych macierzy­stych, 2 niemacierzystych oraz stażystka. Mamy też dwie Diany.

Zarząd kota swe funkcje pełni już od kilku kadencji. Prezesem jest Tadeusz Kuźma, łowczym – Wiesław Jankowski, sekretarzem – Mieczysław Kwaśny, skarb­nikiem – Andrzej Cymerman.

Andrzej Cymerman

 

KalendariumCURRENT MOON
Na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 31
W tym tygodniu: 114
W sumie: 67966